Nieuws > Voordelen voor PC 340 leden bij de OT Academy

Voordelen voor PC 340 leden bij de OT Academy

De kwaliteitswet is gedeeltelijk in voege getreden vanaf 1 januari. Hierin is onder andere de vermelding van het portfolio gemeld en als we daar dan de verplichting van de permanente vorming bijkoppelen zien we dus al snel de link naar onze OT Academy activiteiten. Onze ambitie is om jullie zoveel mogelijk tegemoet te komen in deze nieuwe verplichtingen. 

Dit doen we in de gesprekken met de federale raad en regeringspartijen m.b.t. de modaliteiten over het invullen van het portfolio; het uitbreiden van ons aanbod van opleidingen en de aankoop van een Learning&Managements Systeem (LMS systeem) waarbij we jullie ook op jaarbasis een overzicht zullen kunnen bezorgen van de gevolgde opleidingen voor jullie werknemers.  

Er zullen verschillende prijzen gehanteerd worden voor leden van de BBOT en voor de werknemers die deel uitmaken van het Paritair Comité 340. We merken dat sommige van onze leden lid zijn van een ander paritair comité en willen jullie er opmerkzaam op maken over het belang van de keuze van het juiste paritair comité voor jullie werknemers.

Het juiste paritair comité

Voor de bijscholingen die de OT Academy inricht hanteren we een voordeeltarief voor leden van het paritair comité 340 omdat onze OT Academy wordt ondersteund door het Fonds Bestaanszekerheid van PC340. Dit is het paritair comité exclusief voor de Orthopedische Technologieën en is ontstaan uit het oude PC 128.06 voor de arbeiders alsook het PC 218 voor de bedienden. Het gaat dus over een gemengd paritair comité dat zowel arbeiders als bedienden omsluit. Aangezien de werknemers van dit PC tot verschillende PC’s behoorden kunnen ze aan verschillende reglementeringen onderworpen worden (bv. een ander indexsysteem).
In dit artikel lees je de principes van de bepaling van het juiste paritair comité voor jouw firma die voor jou, lid van BBOT, relevant zijn.

Principe
Elke onderneming ressorteert onder een paritaire comité die cao’s sluiten die je moet naleven.

Wat is een paritair comité?
Een paritair comité (PC) is een paritair orgaan waar werkgeversfederatie(s) en vakbondscentrales collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) sluiten die van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers van een bepaalde economische sector.

Specialisten noemen dit een multi-employer overleg. Dat heeft drie doelstellingen. Een woordje uitleg die begint met enkele dure woorden.

 • Level playing field: alle bedrijven uit een bepaalde sector passen dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden toe of moeten minstens een aantal minimumvoorwaarden respecteren. Zo wordt de concurrentie onder werkgevers van eenzelfde sector vermeden door een neerwaartse sociale spiraal.
 • Verhoogde dekkingsgraad: door sectoraal overleg zijn alle werkgevers en alle werknemers van een sector gebonden door een cao en niet alleen de ondernemingen met syndicale aanwezigheid.
 • Lagere transactiekosten: het collectief overleg centraliseert het overleg zodat de individuele werkgevers niet elk op hun niveau moet beginnen onderhandelen, wat op het einde van de rit veel meer inspanningen vraagt.

Dit systeem wordt door economisten in vraag gesteld omdat het te weinig flexibel is. Nu begint er zich een algemene consensus af te tekenen dat de (sociale) voordelen groter zijn dan de (economische) nadelen.

Waarom is de juiste keuze belangrijk?
Elk paritair comité sluit zijn eigen cao’s betreffende lonen, barema’s, automatische indexeringen, drempels voor de vakbondsafvaardiging, SWT, tijdskrediet, opleiding, bijdrage aan een Fonds voor Bestaanszekerheid (ook wel sociaal fonds genoemd), enz..

In België heb 100 PC’s (ze hebben elk een nummer) die elk op hun manier cao’s sluiten. Volg je als werkgever het verkeerde PC dan betaal je ofwel te hoge lonen ofwel te lage en dan riskeer je op een bepaald moment achterstallige lonen te moeten betalen.

Wie doet wat?
In principe wordt elke werkgever geacht het PC te kennen waartoe hij behoort en te volgen.

Als hij twijfelt dan kan hij gaan kijken op de site van de FOD de teksten te raadplegen van de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en de administratieve interpretaties van de bevoegdheid van de paritaire comités.

Hij kan zich ook laten helpen door een specialist of advies vragen aan de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen.

Een advies blijft een advies en is niet bindend. Een werknemer kan de keuze van de werkgever betwisten, net zoals een inspecteur. Maar uiteindelijk beslist de werkgever. In geval van blijvende betwisting velt de arbeidsrechtbank een oordeel.

Concrete richtlijnen

 1. Wil je nagaan tot welk PC je onderneming hoort dan bekijk je dat op niveau van de juridische eenheid.

 2. Vervolgens vergelijk je de economische activiteit in België van je eigen bedrijf als geheel. Dat principe heeft heel wat gevolgen:
  1. De reële economische activiteit is het criterium, niet de statuten van je vennootschap, het lidmaatschap bij een werkgeversfederatie activiteit opgegeven bij het handelsregister, het RSZ-kengetal of de NACE-code.
  2. Je kan je firma niet splitsen volgens de afdelingen zoals transport, onthaal of facility of volgens de functies zoals boekhouders, lassers, verkopers of operatoren.

 3. Een werkgever ressorteert in principe onder een enkel PC. Daarom geldt de regel de bijzaak volgt de hoofdzaak. De hoofdactiviteit is de economische activiteit waaraan de meeste arbeidsuren worden besteed of waaraan de meeste personeelsleden worden tewerkgesteld. Wie spreekt van principe veronderstelt uitzonderingen. Dat is hier ook het geval. Verschillende paritaire comités kunnen worden toegekend als
  1. een onderneming die verschillende activiteiten uitoefent zonder onderling verwantschap, in verschillende lokalen met personeel dat uitsluitend wordt ingezet voor elk van deze activiteiten;
  2. als men kan verwijzen naar traditie of van een oude gewoonte.

 4. Sluitstuk van de oefening is de tekst van het koninklijk besluit (KB) dat de bevoegdheid omschrijft. Elk KB heeft zijn eigen methode om de economische sector te omschrijven. Het vraagt nauwgezette lectuur en is niet altijd gemakkelijk.

 5. Hoe zit het met het PC voor de orthopedische technologieën (dat het nummer 340 draagt)? Herken je je in de volgende tekst?

 

KB 20.09.2009 (B.S. 07.10.2009) tot oprichting en wijziging van het bevoegdheidsgebied van het paritair comité voor de orthopedische technologieën

Artikel 2

bevoegd voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de ondernemingen die zich bezighouden met de technische orthopedie, met inbegrip van de voorbereiding en/of de afwerking, zijnde:

 1. de vervaardiging op maat van orthopedische schoeisels in leder;
 2. de vervaardiging van orthopedische instrumenten, met het oog op het redresseren van misgroeide of misvormde lichaamsdelen en het vervangen van ontbrekende lichaamsdelen, ledematen of segmenten ervan;
 3. het verrichten van technische prestaties die door de bandagisten mogen worden verricht zijnde: de maatname, het bespreken, ontwerpen, aanpassen, afleveren en controleren van bandagen, drukverbanden, borstprothesen en hulpmiddelen voor thuisverzorging en verplaatsing, zowel voorlopige als definitieve, zowel pasklare als naar maat, zowel esthetische als functionele.

Onder ‘bandagen’ wordt verstaan: uitwendige hulpmiddelen ter ondersteuning van het fysisch welzijn van de patiënt, zijnde: 
- steunzolen; 
- riem van Glénard (naar maat gemaakt); 
- breukbanden (naar maat gemaakt); 
- buikgordel na eventratie (naar maat gemaakt); 
- lumbostaat (naar maat gemaakt); 
- tracheacanule; 
- incontinentie en stoma verstrekkingen; 
- post operatieve/voorlopige en definitieve borstprothese; 
- therapeutische elastische kous na mastectomie wegens lymfe-oedeem; 
- rolwagens.

 

BBOT oordeelt dat deze tekst de sector niet goed omschrijft en ijvert voor een up to date definitie om alle activiteiten die eigen zijn aan de orthopedische technologieën onder een PC te brengen. Dat vraagt tijd, maar we kunnen wel zeggen dat de onderhandelingen met de vakbonden en het overleg met de FOD WASO vooruit gaan.

Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
Roept dit artikel de vraag op of je onder het juiste paritair comité ressorteert, dan is het advies van een specialist geen luxe. Vraag hem/haar of je juist zit of niet. Zo niet, dan is een vergelijking nodig tussen (1) de cao’s van het PC dat jouw bedrijf nu volgt, (2) de cao’s van het PC waaronder  je eigenlijk zou moeten ressorteren en (3) de loon- en arbeidsvoorwaarden die je effectief toepast in je onderneming.

Overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden PC340 

Download dit document (datum 26 september 2022)

Opmerking:

 • Deze tabel geeft een overzicht van de loon- en arbeidsvoorwaarden van toepassing in het Paritair comité voor de Orthopedische technologieën – PC 340
 • Per rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen arbeiders en bedienden.
 • De grijs gearceerde thema’s zijn identiek voor arbeiders en bedienden
 • Per thema wordt verwezen naar de desbetreffende Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao).

Hierbij vindt u de meest recente lonen binnen PC 340

Bedienden
Arbeiders

;