Nieuws > Zitorthesen

Sedert 1 juni 2020 is de nieuwe nomenclatuur zitorthesen in voege getreden.

Dit is het resultaat van overleg tussen de BBOT en de overheidsinstanties.

De uitgaven en aantallen van de zitorthesen waren al jaren stabiel bij de kinderen, maar waren exponentieel geëvolueerd bij de geriatrische patiënten waardoor zij bij de “sterke stijgers” werden gecatalogeerd en bij iedere trimestriële en jaarlijkse audit volop in de schijnwerpers stonden en steevast op aantijgingen en klachten, vanuit de verzekeringsinstellingen, het RIZIV Medical Device team en de RIZIV Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie (DGCE) konden rekenen. Indien dit niet werd aangepakt dreigde er een volledige stop op de terugbetaling ervan.

De nieuwe nomenclatuur zitorthesen is hierop een noodzakelijk antwoord vanuit de BBOT.
In een BBOT visie nota die reeds in 2018 door de algemene vergadering werd goedgekeurd, stellen wij dat er voorzichtig en gericht moet omgesprongen worden met het beschikbare budget in OT. Met name is het zo dat dit niet meer zal stijgen en dat we met veel uitdagingen te maken zullen krijgen. (innovatie, nieuwe technische concepten, medische therapeutische evoluties …). Er moeten dus keuzes gemaakt worden en maatwerk dat onze “corebusiness” is moet beschermd worden … en moet effectief maatwerk zijn. Conclusie : de lange termijn visie van de BBOT en de verwachtingen van de overheid lopen hierbij synchroon.

Maatwerk is aan de basis individueel, gaat uit van een 3D - afgietsel of scan van de morfologie en wordt in de werkplaats vervaardigd op basis van grondstoffen en componenten en kan dus nooit samengesteld zijn uit alleen maar kant en klaar modules, waarbij geen werkplaats aan te pas komt en waarbij de maat name enkel gebeurd met schuifpasser, lintmeter e.d . Hier was er een enorme normvervaging in de sector waarbij alle soorten concepten onterecht als maatwerk werden geleverd en getarifeerd.
Inhoudelijk is het zo dat bij iedere nieuwe nomenclatuur die nu aan bod komt in het RIZIV een aantal zaken vooropgesteld worden, waarbij nauwlettend en streng toegekeken wordt zodat het budget dat ter beschikking gesteld wordt optimaal, efficiënt en effectief besteed wordt. 

  • Bij de nieuwe nomenclatuur zitorthesen wordt hieraan tegemoetgekomen door de doelgroep en het concept heel strak af te lijnen. De doelgroep beperkt zich tot indicaties waarbij er zware positionerings- en mobiliteitsproblemen zijn…. en waar geen andere oplossingen voor handen zijn, daarenboven moet de aanvraag gestaafd worden met een motivatierapport en akkoord van de VI’s. Ook het concept wordt strak afgelijnd om bij controles duidelijk normvervaging omtrent maatwerk te vermijden.
  • Medical evidence: de “good practice” en de kwalitatieve technische uitvoering van de gewenste therapie is essentieel. … en waar enkel met goed geconcipieerd maatwerk oplossingen kunnen voor aangeboden worden.

Gezien de reeds bovenvermelde punten was het overleg omtrent het ééndelig of tweedelig concept een complexe oefening. De werkgroep heeft in moeilijke omstandigheden met de huidige tekst het best mogelijke compromis bereikt en zich beperkt tot het ééndelig concept. De correctie en goede ondersteuning van de houding van de persoon in de orthese werd primair gesteld.

Onze leden werden wegwijs gemaakt in deze nieuwe materie via een opleiding. Daar kwamen interessante vragen uit voort. We zochten samen antwoorden.

Dit alles kan u zien op de ledenpagina

 

;