Nieuws > Wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering

! Uitgesteld tot 1 juli 2022 ! Wet op kwaliteitsvolle praktijkvoering

In het Belgisch Staatsblad van 14 mei 2019 verscheen de nieuwe wet inzake ‘kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg’, waarmee u vanaf 1 juli 2022 mee rekening zal moeten houden. We geven hierbij alvast een kort overzicht van enkele belangrijke punten uit deze nieuwe wetgeving.

 

Diagnostische en therapeutische vrijheid

Men stelt zich wellicht de vraag waarom deze nieuwe wet tot stand werd gebracht, er bestaat toch ook al “de wet op de patiëntenrechten”? Het is echter zo dat deze nieuwe regelgeving veeleer aanzien wordt als een soort van aanvulling op de patiëntenrechtenwet. Het is de bedoeling om met deze nieuwe wet te komen tot een kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt. Zo zullen alle zorgverleners moeten voldoen aan minimale kwaliteitscriteria. Het is hierbij niet van belang waar precies ze hun werkzaamheden uitvoeren (thuis bij een patiënt, in het ziekenhuis of in hun praktijk).

In de eerste plaats mag de zorgverlener vrij de middelen kiezen die hij aanwendt bij het verstrekken van gezondheidszorg. Er mogen hem daarbij geen reglementaire beperkingen worden opgelegd. De zorgverlener laat zich bij zijn keuze leiden door relevante wetenschappelijke gegevens en zijn expertise. Hij moet hierbij wel rekening houden met de voorkeuren van de patiënt.

De bekwaamheid van de zorgverlener

De zorgverlener verstrekt enkel gezondheidszorg waarvoor hij over de nodige aantoonbare bekwaamheid en ervaring beschikt. Hij houdt in een portfolio de nodige gegevens bij waaruit blijkt dat hij beschikt over de nodige bekwaamheid en ervaring. Zo moet hij de patiënt naar een andere ter zake bevoegde zorgverlener doorverwijzen wanneer de vereiste gezondheidszorg de grenzen van zijn eigen bekwaamheid overschrijdt. Een dergelijke doorverwijzing zal door de zorgverlener vermeld moeten worden in het patiëntendossier.

De orthopedische technoloog mag enkel gezondheidszorg verstrekken indien hij een erkenning heeft gehaald bij de RIZIV erkenningsraad. Dit reflecteert zijn bekwaamheid tot uitoefening van zijn gezondheidszorgberoep. In de nabije toekomst (2021 of 2022) zou dit vervangen worden door een visum dat uitgereikt wordt door het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op basis van het basisdiploma en de vereiste stage van de zorgverlener om het desbetreffende beroep in België te kunnen uitoefenen.

Karakterisatie

Vooraleer de zorgverlener gezondheidszorg verstrekt voert hij een karakterisatie van de patiënt en de betreffende verstrekking uit. De zorgverlener analyseert de gezondheidstoestand van de patiënt en neemt de pertinente gegevens op in het patiëntendossier.

Continuïteit

De zorgverlener mag een behandeling die loopt bij een patiënt niet onderbreken zonder vooraf alle voorzieningen te hebben getroffen om de continuïteit van de zorg te garanderen. De zorgverlener stelt de patiënt in kennis van een andere zorgverlener die behoort tot hetzelfde gezondheidszorgberoep en die beschikt over dezelfde bekwaamheid waar de patiënt voor opvolging terecht kan indien hijzelf niet beschikbaar is voor zijn praktijkvoering.

Wat indien de zorgverlener stopt met zijn praktijk?

Wanneer de zorgverlener zijn praktijk definitief stopzet, maakt hij het patiëntendossier over aan een andere zorgverlener. Indien de Toezichtcommissie ingelicht wordt dat een zorgverlener niet meer bij machte is om deze verplichting na te leven, dan neemt de Toezichtcommissie de nodige schikkingen voor de gepaste bewaarregeling voor de patiëntendossiers, om de continuïteit van de zorg te kunnen verzekeren en om beroepsgeheim te kunnen vrijwaren.

Het patiëntendossier

Door de nieuwe wet wordt er voortaan beter bepaald wat er precies in het patiëntendossier moet worden opgenomen. De zorgverlener bewaart het patiëntendossier gedurende min. 30 jaar en max. 50 jaar, te rekenen vanaf het laatste patiëntencontact. Verder heeft de zorgverlener toegang tot persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de patiënt die worden bijgehouden en bewaard door andere zorgverleners. Dit echter alleen op voorwaarde dat de patiënt voorafgaand zijn toestemming hiertoe gaf. De patiënt kan bij het verlenen van zijn toestemming bepaalde zorgverleners uitsluiten. Wel is het zo dat de zorgverlener alleen toegang heeft tot de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van een patiënt waarmee hij een ‘therapeutische relatie’ heeft.

De Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg!

Om de uitoefening van al deze nieuwe wetsregels in de gaten te houden, wordt er een Federale Commissie tot stand gebracht. De toezichtcommissie moet aldus toezicht houden op de praktijkvoering van de zorgverleners, alsook op de fysieke en psychische geschiktheid van de zorgverleners.

De Kwaliteitswet treedt in werking op 1 juli 2022.

Het is een lijvige tekst en we hebben de belangrijkste punten voor de orthopedische technologen op onze ledenportaal samengevat

Ontdek meer op onze ledenpagina

;